Latviski На русском English

www.poligrafs.lvJuridiskā psiholoģija
      ... ... ...      


Poligrāfa ekspertīze
      ... ... ...      


Kriminālistika / Informācijas tehnoloģiju juridiskie aspekti
      ... ... ...      


Saites
      ... ... ...      


Member of the British & European Polygraph Association


Juridiskā psiholoģijaJuridiskā psiholoģija ir psiholoģijas zinātnes apakšnozare, kurā psiholoģijas atziņu un metožu sistēma integrēta ar juridiskās zinātnes, t.sk. kriminālistikas un kriminoloģijas atziņām un izzināšanas metodēm.

Juridiskā psiholoģija pētī cilvēku uzvedības, saskarsmes, motivācijas un citu psihisko procesu likumsakarības saistībā ar tiesību radīšanas un piemērošanas praksi - nolūkā izstrādāt zinātnisku atziņu sistēmā balstītas rekomendācijas un metodes juridiskās prakses pilnveidošanai atbilstīgi cilvēku vajadzībām.

Tiesību normu piemērošana faktiski notiek nesaraujamā saistībā ar cilvēku mijiedarbību visdažādākajās situācijās, tāpēc nosacīti var arī teikt, ka juridiskās darbības joma ir normatīvi regulēta starppersonu saskarsmes joma.
Juridiskās prakses pamatuzdevums - cilvēku un sabiedrības interešu aizsardzība personu mijiedarbībā tiesiski noteiktos apstākļos.
Tomēr jānorāda, ka tiesību reglamentācija attīstās saistīti ar valsts (sabiedrības) pārvaldi, kur var būt vairāk vai mazāk (?!) ievērotas cilvēku dabiskās vajadzības.
Valstīs, kur sabiedrības pārvalde balstīta uz ideoloģiskām nostādnēm (islāma tiesību sistēma vai cita reliģijā sakņota sabiedrības pārvalde, padomju tiesību sistēma utt.), tiesību reglamentācija attīstās, neņemot vērā un nereti arī nenodrošinot indivīda dabisko vajadzību un pamattiesību aizsardzību.
Diemžēl, arī Latvijā juridiskajai psiholoģijai diezgan maz pievērš uzmanību. Viens no iemesliem tam ir padomju režīma mantojums – autoritārā un liekulīgā padomju sistēmas nomenklatūra nebija ieinteresēta, lai cilvēki izprastu sabiedrības attiecību, valsts pārvaldes un tiesiskās reglamentācijas faktiskās likumsakarības, tāpēc agrākos gados juridiskā psiholoģija nedaudz attīstījās vienīgi milicijas augstākajās mācību iestādēs, saistībā ar specifiskiem šī dienesta uzdevumiem.

Taču juridiskās psihologijas pētāmo likumsakarību izpratne ir ļoti būtiska gan juristiem, gan citām valsts amatpersonām, lai nepieļautu situācijas, kad tiesību normu izstrāde vai piemērošana izraisa sabiedrībā nevēlamas sekas vai rada kaitējumu cilvēkiem, kurus ietekmē šīs tiesību normas.
Šo jautājumu izpratne ir vērtīga arī nespeciālistiem, jo juridiskā psiholoģija apkopo daudzas atziņas, kas palīdz efektīvāk aizsargāt savas intereses arī privātā jomā.

Juridiskā psiholoģija iekļauj vairākus novirzienus, tajā skaitā:
  • Tiesību normu izstrādes psiholoģija
  • Tiesību piemērošanas psiholoģija valsts pārvaldē un uzņēmējdarbībā / privātā jomā
  • Kriminālā psiholoģija, kas pētī noziedzīgu nodarījumu subjektīvās puses apstākļus un deviantu uzvedību, noziedzīgu nodarījumu vispārējās prevenciju, arī viktimoloģijas problemātiku, pētot noziegumu upuru uzvedības likumsakarības, u.c.
  • Izmeklēšanas un tiesu psiholoģija
  • Operatīvās darbības procesa (t.sk. aģentūras darba un noziegumu un speciālās prevencijas) psiholoģija; drošības dienestu darbības (t.sk. krīzes situāciju risināšanas) psiholoģija
  • Penitenciārā psiholoģija (tā attiecas uz kriminālsodu piemērošanas jomu) un probācijas psiholoģija (t.i. sodu izcietušo personu rehabilitācija, nolūkā nepieļaut noziegumu recidīvu)
  • Psiholoģiskā ekspertīze / kompleksā psiholoģiskā - psihiatriskā ekspertīze / ekspertīze ģimenes un bērnu tiesību jomā
  • Tiesu psihofizioloģija jeb poligrāfa ekspertīze / arī kriminālistiskā hipnoze ir viens no juridiskās psiholoģijas perspektīviem virzieniem

Ievērojot mūsu specializāciju gan juridiskas, gan psiholoģiskas dabas jautājumos, pie mums ikviens cilvēks var vērsties pēc padoma vai praktiskas palīdzības dažādās situācijās.Autortiesības  ©  2005 - 2018   Uldis Miķelsons

Raksti

Juridiskās psiholoģijas jēdziens un nozīme

Psihologs kriminālprocesā

Drošības psiholoģija

Pielikums: 1.shēma

Pielikums: 2.shēma

Nevarbālās komunikācijas analīzes pamataspekti

Kriminālistiskā hipnoze